“Paano Magmahal ng Nakakalugod sa Panginoon?”

“Paano Magmahal ng Nakakalugod sa Panginoon?”

By: Annalyn Tina-Galvez

Agosto 17, 2011, 5:00 PM

“Linggo ng Wika”

MJCN Chapel, Javalera Building

Tondo, Manila

 

            Sa aking pag-aaral ng aking mensahe, naitanong ko ang aking sarili: “Paano ba talaga ang magmahal ng nakakalugod sa Panginoon?  Madali lang bang gawin ito?

 

            Naalala ko tuloy kung ano ang naging paraan ko tungkol sa pagmamahal nung maliit pa ako… kung paano ko minahal ang aking yumanong ama.  Sa kabataang isip ng isang bunsong nag-iisang babaeng anak, (with 3 kuya’s) eto lang ang aking alam nuon.  Pagsisilbi ang aking naging paraan ng pagmamahal. Ang tatay ko kasi ay driber ng 8-wheeler truck.  Nagbbyahe sya ng mga coco lumber magmula sa Mauban Quezon para dalhin sa iba’t ibang parte ng Luzon.  Ang nanay ko naman ay isang mananahi ng damit kaya madalas bisi sya at di sya pwedeng gumawa ng mga gawain sa bahay. Kaya naman ay ako ang gumagawa sa bahay.  Tigasin! Taga-luto, taga-laba, taga-linis ng bahay at iba pa.  Ako rin ang tagapaglaba ng amino pamilya. Kapag dumadating ang aking tatay, patakbo ako na ibinibigay ko ang kanyang tsinelas.  Pagkatapos ay, inihahanda ko naman ang kanyang pagkain.  Naalala ko pa na ang bonding namin noon ay ang magsayaw ng ballroom dancing..  Magaling kasi si tatay sa pagsasayaw. Sa kanya ko nakuha yun. At sa kabuuan, ganon ko naipakita ang aking pagmamahal sa aking yumaong ama.

 

Ang sabi sa Biblia, na matatagpuan sa Mateo 22: 34-40:  “Nagtipon-tipon ang mga Pariseo Nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo.  At isa sa kanila, isang dalubhasa sa Kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito: “Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa Kautusan? Sumagot si Jesus, “Iibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip.  Ito ang pinakamahalagang utos.  Eto naman ang pangalawa: Iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.  Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong Kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta.”

 

            Kaya, tandaan natin na ang pinakamahalagang utos sa atin ay ibigin ang Diyos ng … at ang pangalawa ay…

 

Sabi ng apostol sa 1 Corinto 13:1-3

“Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingawngaw o pompiyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na napalilipat ko ang mga bundok, pero wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat ng mga ari-arian ko at ialay ko man ang ang aking katawan para sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maibibigay ito sa akin!” 

 

 

ETO po ANG PAGMAMAHAL NA NAKALULUGOD SA PANGINOON.

Ang sabi sa aklat ng 1 Corinto 13: 4-7, “Ang pag-ibig ay matiyaga (patient) at magandang loob (kind); hindi naiinggit (does not envy) ang pag-ibig.  Hindi pinangangalandakan ang sarili ng pag-ibig (does not boast). hindi nagmamapuri o nagmamataas (does not proud); hindi magaspang ang pag-uugali (not easily get angered), hindi makasarili (selfish), hindi magagalitin o  mapagtanim sa kapwa (no record of wrongs). Hindi nito ikinatutuwa ang gawaing masama ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata o matiisin, nagtitiwala, puno ng pag-asa at magtitiyaga hanggang wakas.”

           

Ang sabi sa librong “Hugs for Narses”, sa ating propesyon ng mga narses, ang narsing ay propesyon ng pag-ibig at pagmamahal.  Ang ibig sabihin ay, mahalin, arugain at kalingain natin ang ating kapwa lalo na ang mga nangangailangan. At ‘yan ang ginagawa natin sa araw-araw. Alagaan at pagalingin ang mga may-sakit. Magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa at lalo na ang mga nalulungkot. Ibahagi ang salita ng Diyos lalo na sa mga naguguluhan.  Kahit anong oras, bawat araw, tayo ay tinatawag ng ating propesyon na magbigay ng pagmamahal sa ating kapwa. 

            Ang iba nating pasyente na nakakahalubilo natin ay nagbibigay sa atin ng kaligayahan. Some gave us joy to serve. Some gave us impatient to serve.  Merong ibang pasyente na sinusubok ang ating pasensya. Masungit, maarte, nakasimangot, toxic, ayaw makipag-usap sa nurse, not cooperative, hindi makapaghintay, ayaw magsalita, depressed, hopeless, at marami pang ibang attitude problem…Ang iba naman ay hindi man lang nagbibigay ng appreciation o pagpapahalaga na ibinigay nating serbisyo sa loob ng 24 na oras na pag-aalaga sa kanila.  Madalas, sila yung mas nangangailan ng ating pagmamahal at sila ang nagiging hamon sa ating propesyon.  Ito ang ating propesyon na kailangan nating ibigay ang ating sarili, share what we have, giving-one love.

            Ang ating pagmamahal ay ating maibabahagi sa pamamagitan ng ating mga ngiti (our love is shared through the assurance of our smile, the tenderness of our touch, the kindness of our voice).  Taking time to explain a procedure, holding the hand of a frightened child, sitting with a family as they wait, all of these are expressions of love.

Magbigay ng oras na ipaliwanag ang bawat procedure para sa ating mga pasyente, hawakan ang kamay ng mga natatakot na mga bata, samahan at kausapin sila habang naghihintay sa doctor, ….ang lahat ng ito ay expressions of love.  This is who we are and what we do everyday. 

            According to Karl A. Menninger, Love cures people, the ones who receive love and the ones who give it, too.

 

            Ano ba ang ginawa ng Panginoong Hesus nuong nanirahan sya dito sa lupa?  Ipinamuhay niya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ginugol niya ang kaniyang buhay para sa kapakanan ng iba. Nangaral siya, nagpagaling ng may mga sakit, ginabayan ang tao sa tamang landas at ibinigay ang buhay niya para sa kaligtasan nating lahat. Kailanman hindi niya inisip ang sarili niyang kapakanan. Iniwan niya ang kaluwalhatian sa langit para makapiling tayo.

          Ang sabi sa biblia sa 1 Juan 4 :7-8 “Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilalala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.” At sa Juan 13;35 sinasabing “Kung kayo’y mag-iibigan makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko.”

 

 Marami sa atin ang nagsasabing iniibig natin ang Diyos. Marami sa atin ang nagsasabing tayo ay Kristyano. Mapapatunayan natin ito sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa taong pinakamalapit sa ating buhay, sa ating mga magulang, kapatid, kaibigan, o kaaway.

         Hindi madaling umibig ng tapat lalo na sa dami ng tukso sa paligid natin. Alam nyo bang hindi rin madali para kay Hesus?  Marami ang umusig sa Kaniya. Marami ang namuhi at hindi naniwala sa Kaniya sa kabila ng lahat ng kaniyang kabutihang ginawa sa tao. Ngunit pinili niyang umibig.  Kaya’t noong siya’y nakapako sa krus, sinabi niya sa Diyos Ama na patawarin ang mga taong nagpapako sa kaniya dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa.

            Eto ang malaking hamon sa ating lahat mga kapatid.  Kung pipiliin nating magmahal ng kapareho ng ginawa ni Jesus nuong nabubuhay pa sya, sapat ang biyaya ng Diyos para sa atin dahil kalooban niya na mahalin nating sya ang ang ating kapwa na walang kapalit.

 

At sa katapusan ng aking mensahe, ay nais kong banggitin ang isang  pangako ng Panginoon na para sa atin.  Ang sabi nya, “Nawa’y inyong maramdaman ang aking walang hanggan at di nasusukat na pagmamahal na inyong minimithi, inaasam at nakatalaga para sa inyo. Tutulungan ko kayong magbago at tumayo kapag kayo ay nadadapa. SA kadahilanang mahal na mahal ko kayo. Kung kayo ay magmamahal ng inyong kapwa, ako ay mananahan sa inyo.  Ang aking pagmamahal ay mananatili sa inyong puso.  Subukan ninyong tanggapin ako sa inyong puso ngayon at ang aking pagmamahal ay sasainyo. Ang aking dalangin na kahimanawari ay maging pagpapala kayo lalo na sa mga nangangailangan, at maibahagi nyo ang aking walang sawa at walang hanggang pagmamahal.”   

 

Pagpalain kayo ng Maykapal. To God be the glory! Amen.

 

 

About allentina

Christian Nurse Teacher Mom
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s